Ons verhaal

Sinds 1908 en in de loop der generaties specialiseerde ons bedrijf zich in de vervaardiging van dagkalenders met efemeriden.

Dat ze nu aan de muur worden opgehangen, op een bureau worden geplaatst of aan promotionele doeleinden beantwoorden, hun diversifiëring is eindeloos. 

Lees meer

Onze troeven

fabrication belge100% Belgische productie
paiement securiseBeveiligde betaling via Paypal
livraisonGratis verzending vanaf aankoop van € 50
certif fscFSC-gecertificeerd

Témoignage client

ARTIKEL 1 – WEDSTRIJDORGANISATIE 

1. De firma Colin Calendars, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0542.932.160 en met hoofdzetel te Rue Flament 18, 7600 Péruwelz, België organiseert een gratis wedstrijd genaamd Grote Feelgood Wedstrijd. Deze wedstrijd wordt van 21/03/2021 tot en met 31/12/2021 (00u00) gehouden en volgens de voorwaarden beschreven in onderhavig reglement. 

2. De Grote Feelgood Wedstrijd is het exclusieve eigendom van Colin Calendars. Het gebruik van delen of het geheel van de wedstrijd door de deelnemers mag niet gebeuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colin Calendars. 

ARTIKEL 2 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

1. De Grote Feelgood Wedstrijd is volledig gratis en wordt opengesteld aan iedere volwassen persoon gedomicilieerd in België (met uitzondering van de leiders van Colin Calendars en de leden van hun familie (echtgeno(o)t(e) en/of kind(eren)) tijdens de duur van de wedstrijd. 

2. Eén e-mailadres heeft recht op één enkele deelname: het is dus niet toegestaan om meerdere malen deel te nemen aan de wedstrijd. 

3. De wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake wedstrijden en loterijen. 

4. Het feit dat u deelneemt aan de Grote Feelgood Wedstrijd door het deelnameformulier in te vullen, houdt in dat u onderhavig reglement, gepubliceerd op de website van Colin Calendars www.colin.be onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt, alsook de daarmee verband houdende beslissingen die Colin Calendars kan nemen, met name klachten die betrekking hebben op de wedstrijd. Deze beslissingen zijn onherroepelijk. 

5. Colin Calendars kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit de niet-naleving van deze voorwaarden. 

6. Het is onmogelijk om op andere wijze deel te nemen aan deze wedstrijd dan welke beschreven in onderhavig reglement. 

7. Iedere deelname waarvan vermoed wordt dat het een poging tot fraude is (vervalsing van de wedstrijd op welke manier dan ook) zal bestraft worden met een onmiddellijke en volledige uitsluiting van de deelnemer. 

8. In het algemeen heeft Colin Calendars het recht om in geval van niet-naleving van één van de bepalingen in onderhavig reglement door een deelnemer, de deelnemer in kwestie uit te sluiten op ieder moment van de wedstrijd en dit onverminderd het recht van Colin Calendars om een vergoeding op te eisen voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks door hem geleden en die toe te schrijven is aan de deelnemer of voortvloeit uit het niet naleven van onderhavig reglement door de deelnemer in kwestie.  

9. De valse accounts worden uit de wedstrijd gehaald. 

ARTIKEL 3 – VOORWAARDEN VAN DE WEDSTRIJD EN AANWIJZING VAN DE WINNAARS 

1. De deelname aan de Grote Feelgood Wedstrijd gebeurt online. 

2. Vanaf dinsdag 21/09/2021 zal u de mogelijkheid hebben om een deelnameformulier in te vullen. 

3. Door zijn/haar deelname verklaart de deelnemer: 

- volwassen te zijn en in België te zijn gedomicilieerd;

- het online deelnameformulier juist en volledig ingevuld te hebben. 

4. Dit formulier zal u strikt noodzakelijke persoonsgegevens vragen zodat Colin Calendars u kan contacteren en de geldigheid van de deelname kan controleren: naam, voornaam, geboortedatum, postcode, e-mailadres en telefoonnummer. Het formulier zal bovendien drie vragen bevatten: twee hoofdvragen waarop u correct moet antwoorden en een schiftingsvraag om een eventuele ex aequo te breken. Onder de juiste antwoorden worden 100 deelnemers geloot.  

5. Nadat er op de vragen werd geantwoord, wordt de deelname gevalideerd. Deelnemers die verkeerde of onvolledige gegevens hebben ingevuld, worden niet in aanmerking genomen. 

6. Iedere winnaar zal persoonlijk worden verwittigd per e-mail. 

7. De prijzen worden met de post opgestuurd in de loop van de maand december 2021 op het adres vermeld door de winnaar. Wanneer de leveringsdienst de prijs niet kan bezorgen, wordt een afwezigheidsbericht achtergelaten. Bij het uitblijven van een reactie van de winnaar op dit bericht in het gestelde termijn volgend op de datum van het bezoek aan huis, wordt de niet-opgeëiste prijs opnieuw het eigendom van Colin Calendars. 

8. Na levering valt de prijs onder de volledige verantwoordelijkheid van de winnaar. Ieder verlies of terugzending, alsook de daaraan verbonden kosten (behalve de eerste zending) worden aan de klant worden aangerekend. 

9. Per persoon en per postadres kan slechts één enkel product gewonnen worden. De prijzen kunnen niet worden overgedragen aan derden. 

10. Er wordt enkel rekening gehouden met uw deelname indien u ons het ingevulde deelnameformulier voor 15/11/2021 (00u00) terugstuurt. 

11. Ieder onvolledig, onleesbaar of foutief contactgegeven zal als nietig worden beschouwd en aanleiding geven tot de annulering van de deelname aan de wedstrijd. Colin Calendars kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor onleesbare antwoorden en/of de ontoegankelijkheid van zijn website, server- of postproblemen, noch voor andere evenementen buiten zijn wil.   

12. Geen enkele berichtgeving, mondeling of geschreven zal worden uitgevoerd inzake de online wedstrijd, behalve de berichtgeving aan de winnaars. 

13. Colin Calendars behoudt zich het blijvende recht om de wedstrijd op te schorten of te beëindigen op ieder moment en zonder voorafgaande verwittiging in geval van onmacht, zonder enige vergoeding aan de deelnemers of enig ander betrokken persoon. Colin Calendars kan bovendien niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade geleden door de deelnemers als gevolg van onmacht, zoals een probleem inzake computernetwerken, computerbesmettingen door een virus of niet-toegelaten computertoegang. 

14. De deelnemers mogen in geen geval terugbetaling eisen van eventuele opgelopen kosten in de loop van de deelname aan de online wedstrijd. De deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor alle aan de deelname verbonden kosten, met inbegrip van de kosten verbonden aan de noodzakelijke apparatuur, zoals een computer, internetabonnement, enz. 

15. Elke klacht betreffende de wedstrijd moet schriftelijk binnen de 48 uur die volgen op het invullen van de online deelnameformulier worden gemaakt en naar volgend adres gestuurd worden: Rue Flament 18, 7600 Péruwelz, België of per e-mail naar compta@colin.be. Er wordt in geen geval rekening gehouden met mondelinge of telefonische klachten. Klachten die binnenkomen na de hierboven vermelde termijn of die niet in de voorgeschreven vormen opgemaakt werden, worden niet in aanmerking genomen. 

ARTIKEL 4 – TE WINNEN PRIJZEN 

1. De Grote Feelgood Wedstrijd telt 100 loten en meer bepaald 99 scheurkalenders (Huisvriend en De Kleine Tuingids 2022), alsook een lot dat bestaat uit 2 tickets voor het dierenpark Pairi Daiza. 

2. Iedere winnaar wint één enkel lot. 

3. De totale waarde van de loten bedraagt 2.000,00 EUR. 

4. Colin Calendars behoudt zich het recht om de leeftijd van iedere winnaar te controleren voordat de prijs geleverd wordt. De gewonnen prijzen mogen in geen geval ingewisseld worden voor hun waarde in gelden of voor enige andere prijs/lot. Colin Calendars kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of niet-gebruik, of zelfs de onderhandeling van de loten door de winnaars. 

ARTIKEL 5 – PERSOONSGEGEVENS 

1. De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres en postadres) worden opgeslagen in een gegevensbestand gewijd aan deze wedstrijd en behorende tot Colin Calendars die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

2. De persoonsgegevens die de deelnemer vrijwillig heeft doorgegeven met het oog op onderhavige wedstrijd worden verwerkt overeenkomstig het EU-reglement nr. 2016/679 van 27 april 2016 inzake de Bescherming van Persoonsgegevens en enkel in het kader van de Grote Feelgood Wedstrijd waaraan de deelnemer heeft deelgenomen. De deelnemer mag op ieder moment zijn rechten tot toegang, verbetering, verzet, inperking, verwijdering en overdraagbaarheid uitoefenen. Colin Calendars heeft het recht om iedere deelnemer te contacteren om de informatie vermeld in het deelnameformulier te bevestigen. 

3. De persoonsgegevens van de deelnemers worden niet doorgegeven aan commerciële spelers of reclamemakers.

4. De gegevens die verzameld worden, zijn uitsluitend afkomstig van het invoeren van uw contactgegevens bij deelname aan de Grote Feelgood Wedstrijd en met het oog op het uitvoeren van deze wedstrijd.

5. De gegevens worden enkel behouden voor de duur van de Grote Feelgood Wedstrijd.

ARTIKEL 6 – ANDERE BEPALINGEN 

1. Onderhavig reglement is beschikbaar op de website van Colin Calendars (www.colin.be) en op aanvraag op het volgende e-mailadres: compta@colin.be;

2. Onderhavig reglement valt onder de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met deze wetgeving. Elk eventueel geschil dat voortvloeit uit onderhavig reglement en deze wedstrijd valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel.

De prijzen

Dit kun je winnen met onze Feelgood wedstrijd!

Hoofdprijs -  1 Grote Verrassing!

2de tot 25ste prijs: 1 Kleine Tuingids 2022

26ste tot 50ste prijs: 1 Huisvriend 2022 

Veel geluk!